“Booyeah! Got it.”

This is TLP’s first guest post submission, from an anonymous 4-year-old author. The title and image caption were dictated to me and I facilitated the inclusion of the selected media. The text itself is unedited (although we did have a style discussion about how CAPS work on the interwebs).

BlueBeetle2b
“Blue Beetle is turning into a monster.”

gggggGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG2hmmn  😡😱💀👻👽 bvnxl;sdkjjklsdskjdsdj s jdsdads shcjvxcvkcklsdkldj hgd;skjljkfdsjf djfjdsdfdsjfl/djffgldfsfdlsjjdzj sjdfzssjidfgggggGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGjgdjbdDFJ GHIJGJGHJBJ HI UIIVBKGBVCKJVCBLKBVLKBVJKBCJVBCGLKFCLGCVJJBVKJVVJBJKJCVLCJVJCVCVJKBVJKVJ BV JKLKJ JKCVDSFVJKDFVKXFVKLJCXLVJLCVCLJLVCJVLKJVLJKFVLBJKVCBLVCBLLBVJCVCLJKBVCLKJVBJVBJVKLVCJVBKVBCKLVCBLKVCCVKBCVLBJVBKV VJFJGBVNVVVNBVBVBJVNVBGBHBB VBHVBHHBFVVGFGGdhf hbfggy ytuertgytbrebuvtbruyyrvubyrgbygrgggrtyrgrvybvfvgyrg gyybyvfybgfbyvfyfvyyvfggfyfggffgvygffg vgffbyyfgfhvfvfbgvfghgffgfffvgffgfhfghfgfhhgfghgfyfgyuyyygytyrgyfygrytgygrtryfttgrftyrtgtftftgfgttyutrfttyrfrtftrfrtftftftrftrrtfretrtyedtfercf tcfr  tyctdfer4hjfghjcf ghjkdfhjgdfjgfbhfghbdjhfdfdhdfvgdfvbhfgfhgdfgfdhffgdhfghgfddfgfghfhfhgfddfgdfgf fd gjdjdjfffhfgfyrfgfgfgfgfgffdgfygyffg g y  rfrtfgftgfgfdygyrrtrfydyfdtrbdyfrtufuggrrtfuyrtuyreerteytefeuyyyrefwyeyrygfgfggfggfguuyrdrsydgterfugeugdewggurtruihitytirytrutrtrutrutryyt

ggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhcvccvcvvcvcvcvcvccvcvcvcvcvcvcvcvcvcvvcvfhfhhfhfhfhfhfhftfftfttftfftftftfftfttftfftftfttfftftfttffttffttftttftftfttftfsreerree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  fjhhfgfhgfhg fgfgfgcbdfgyufdgyutryrtygffyhfgyguyghtytyhgytytjhfggjfgjfvffhhghhfffbghgvhggfgffgghfhhhfhghfgfggfghfyghghhnhfhggffgghgfgghghhgh

 

Got a question or comment? Send an email, comment on Facebook, or tweet on Twitter. Thereis also Tumblr and the comment field below, if you’re into that kind of thing. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s